Проект BG05M9OP001-1.003-0168-C01

Разкриване на нови работни места в "Максима 13" ЕООД


Считано от 30.09.2016 г. „Максима 13” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0168-C01. Проектът „Разкриване на нови работни места в „Максима 13” ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 14 месеца.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 129 122.32 лева.

Проектното предложение включва разкриването на 8 нови работни места в "Максима 13" ЕООД - гр. София, свързани с конкурентни нужди на фирмата за продължаване развитието на дейността, закупуване на съответното оборудване, необходимо за осъществяване на работния процес и назначаване на безработни и/или неактивни лица от целевите групи на новосъздадени във фирмата позиции и предоставяне на релевантни за позициите обучения.
RLF-Concept | Genk | Belgium